REGULAMIN ZAJĘĆ Z ROBOTYKI

ZASADY OGÓLNE

 1. Przed wysłaniem Zgłoszenia udziału (zwanego dalej Zgłoszeniem) w kursach RobotEC (zwanych dalej kursami), Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem.
 2. Osoba wysyłająca Zgłoszenie udziału, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

WYSŁANIE ZGŁOSZENIA

Przez Zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie robotec24.pl,

 1. Zgłaszającym – są rodzicie, opiekunowie prawni lub osoby przez nich uprawnione, wysyłające Zgłoszenie,
 2. Organizatorem – jest RobotEC,
 3. Uczestnikami - są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w Zajęciach.
 4. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w kursach „RobotEC”,
 5. Zgłaszający winien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem,
 6. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w kursach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Z chwilą wysłania Zgłoszenia, Zgłaszający otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rezerwacji (wysłania Zgłoszenia).

 1. Wniesienie zaliczki bądź wpłacenie całości kwoty należnej za kurs w terminie 3 dni od dnia wysłania zamówienia traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w kursach. Brak wniesienia zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
 2. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej w siedzibie Organizatora.
 3. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie dotyczące wybranego przez Zgłaszającego kursu.

 

REALIZACJA UMOWY

Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej,

 1. W czasie trwania zajęć Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.
 2. W sytuacji gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie powyżej 14 dni przed rozpoczęciem planowanego kursu, możliwy jest zwrot zaliczki oraz wypłaty całkowitej bez pobrania opłaty manipulacyjnej.
 3. W przypadku gdy Zgłaszający odstąpi od Umowy w terminie od 7 do 13 dni przed rozpoczęciem zajęć możliwy jest zwrot zaliczki oraz wypłaty całkowitej za zapłacony kurs pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 200 zł.
 4. W przypadku gdy Zgłaszający będzie chciał odstąpić od Umowy w terminie krótszym niż 7 dni do rozpoczęcia zajęć, Organizator zaproponuje Zgłaszającemu inną formę aktywności w ramach usług RobotEC. W przypadku niemożliwości skorzystania przez Zgłaszającego z innej formy aktywności zaproponowanej przez Organizatora, Organizator ma prawo zachować kwotę wpłaconą przez Zgłaszającego.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu w terminie 3 dni, przed jego rozpoczęciem. O decyzji takiej każdy z klientów poinformowany zostanie indywidualnie. W przypadku odwołania kursu w takim terminie Organizator, zwraca Zgłaszającym wszystkie wpłacone przez nich pieniądze.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania kursu w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika i Zgłaszającego. Organizator ma prawo zachować kwotę wpłaconą przez Zgłaszającego.
 7. Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zgłaszającemu w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług (rozpoczętego kursu) lub na 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Ustępy 4 i 5 Części IV niniejszego Regulaminu nie naruszają uprawnień Zgłaszającego wynikających z ustępu 9 Części IV Regulaminu.

 

UDZIAŁ W KURSACH

Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w kursach za zgodą i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

 1. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do podania stanu zdrowia Uczestników.
 2. Osoby Zgłaszające zobowiązane są do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z kursu.
 3. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji gdy dzieci odbierane będą przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania kursów, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 6. Uczestnicy kursów są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących kurs.
 7. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec lektora, opiekuna lub innych uczestników może zostać usunięty z kursu.
 8. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałą część kursu.
 9. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.
 10. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności dziecka na zajęciach, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 11. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie przewiduje się możliwości zwrotu pieniędzy.
 12. W trakcie trwanie kursu Organizator, poprzez prowadzących kursy, sprawuje opiekę nad Uczestnikami kursu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

 1. działaniem lub zaniechaniem klienta;
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

 

REKLAMACJE

Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora)

 1. Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej została złożona w ciągu 30 dni od zakończenia kursu.
 2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 3. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości, wpłat Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Przystąpienie przez Uczestnika do Kursu RobotEC jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Osobę Zgłaszającą, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez RobotEC do użytku wewnętrznego oraz zgodą na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez RobotEC wizerunku Uczestnika w zakresie związanym z przeprowadzanym kursem RobotEC w celach popularyzacji i promocji nauczania matematyki, robotyki i informatyki, realizowanego w ramach kursów RobotEC na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Kursów następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

      Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.